Press

Holly in the news: Written in Danish and then English

November/ December 2023

Dance Ballerina Dance

Dansk: “Holly Dorger og Ask La Cour danser det centrale par med ekvilibristisk overlegenhed, og niveauet synes at være i top hele vejen rundt. Gregory Dean har skabt en flydende og elegant koreografi, der udfordrer såvel dansernes tekniske kunnen, som deres evne til at freestylerap og charmere. Danseglæden udfolder sig løssluppent, og det er altid en fornøjelse at opleve klassisk uddannede dansere i andre end de traditionsbundne rammer.” – Morten Buckhoj

English: “ Holly Dorger and Ask La Cour dance the main couple with equilibristic superiority and at a top notch level all around. Gregory Dean has created a fluid and elegant choreography that challenges both the dancers technical skills and their ability to freestyle with charm. The joy of dancing unfolds freely and it is always a pleasure to experience classically trained dancers in other than the traditional bound settings.”- Morten Buckhoj

Dansk: “Men showet virker, og hovedkaraktererne Audrey og Gene-Holly Dorger og Ask La Cour-som skal finde hinanden før det kan blive jul for Santa, danser forbilledligt i den stil som det amerikanske show nu fordrer…” – Sceneblog

English: “But the show works, and the main characters Audrey and Gene- Holly Dorger and Ask La Cour- who have to find each other before it can be Christmas for Santa, all danced exemplary in the American show style that the performance demands…” –Sceneblog.            

Dansk: “ Holly Dorger er kær og sofistikeret på en og samme tid, og Ask La Cour fik overbevisende vist sin mandlige usikkerhed.” –Kulturtid

English: “Holly Dorger is sweet and sophisticated at the same time, and Ask La Cour convincingly showed his male insecurities.” – Kulturtid

Dansk: “Men faktisk sluger jeg det hele, for danserne er så fascinerende gode og præcise og synes tillige at nyde at få lov at danse frit, selv om Holly Dorger på et tidspunkt har tåspidssko på.” –Kulturkupeen

English: “But actually I swallow it all, because the dancers are so fascinatingly good and precise and also seem to enjoy being allowed to dance freely, even if at one point Holly Dorger is wearing pointy shoes.” – Kulturkupeen

Dansk: “Men selvsagt står den på happy end med juletræ for solodanser Holly Dorger og Ask La Cour, tidligere solodanser ved New York City Ballet- tiltalerne af, ‘How Sweet It Is’. Ordet er hvinende sneet. Men who cares, det er showtime, og danserne folder sig ud i overlegen stil med danseglæden i front.” – Politiken

English: “But of course it has a happy ending with a Christmas tree coming on stage for Principal dancers Holly Dorger and Ask La Cour, (former Principal dancer at the New York City Ballet) to the song, ‘How Sweet It Is’. The word has sparkling snow. But who cares, it’s showtime, and the dancers unfold in a superior style with the joy of dancing at the forefront.” –Politiken

Dansk: “Solodanser Holly Dorger danser svævende og let sikkerheden fra balletten, Nøddeknækkeren.” –iscene.dk

English: “Solo dancer Holly Dorger floats and lightly dances with confidence to the Sugar Plum music from the ballet, The Nutcracker.” –iscene.dk

Dansk: “Særligt et par er svær at føre sammen: Gene (Ask La Cour), derklamrer sig til sin trompet, og Audrey (Holly Dorger), der hellere danser alene. Men da det endelig lykkes, smelter de sammen i forrygende lækker dans, som skabt for hinanden.” –Magasinetkbh

English: “One couple in particular is difficult to lead to each other: Gene (Ask La Cour), who clings to his trumpet, and Audrey (Holly Dorger), who prefers to dance alone. But when it finally succeeds, they melt together in a terrifically delicious dance, as if made for each other.” –Magazinetkbh

 

September 2023

Scotch Symphony “Men det er ikke hendes (Tara Schaufuss) smækre figur, som Jonathan Chmelensky skotske mand charmeres af. Han er i stedet totalt dragt af Holly Dorger sylfide, der danser og lokker med fangarme og Broadwaysmil. Parret mødes og danser virtuost og glitrende perfekt i den veloplagte iscenesættelse af den tidligere Balanchine+ballerina Judith Fugate.” -Anne Middelboe Christensen, Information

But it’s not her (Tara Schaufuss) slim figure that Jonathan Chmelensky Scottish man is charmed by. Instead, he’s totally smitten with Holly Dorger’s sylph, dancing and beckoning with her long arms and Broadway smile. The couple meet and dance virtuosically in sparkling perfection in the well-laid out staging by the former Balanchine ballerina, Judith Fugate.” -Anne Middelboe Christensen, Information

“På jagt er han (Jonathan Chmelensky) da også efter Holly Dorgers indtagende Sylfide, og de to får skabt nogle fine øjeblikke sammen.” -Per Lundsgaard, XQ28

“He (Jonathan Chmelensky) is also on the hunt for Holly Dorger’s endearing Sylphide, and the two get to create some nice moments together.” – Per Lundsgaard, XQ28

“Solistpartierne blev danset af teatrets foretrukne Balanchine-ballerina Holly Dorger som sylfide overfor Jonathan Chmelensky som skotte og til sidst Tara Schaufuss i rollen som skotsk pige. Alle tre løftede de skotske trin, der fremstod som en krydsning mellem to verdner: Balanchines verden og Bournonvilles verden.” -Henriette Devantier, Ungt Teaterblood

“The lead roles were danced by the theater’s favorite Balanchine ballerina Holly Dorger as the sylph opposite Jonathan Chmelensky as the Scotsman and finally Tara Schaufuss as the Scotch Girl. All three lifted the Scottish steps that appeared as a cross between two worlds: the world of Balanchine and the world of Bournonville.”- Henriette Devantier, Ungt Teaterblood

June 2023

Napoli

“Som nævnt var Jonathan Chmelensky i absolut heltedansende topform som Gennaro denne aften, i smukt selskab med Holly Dorgers yndefulde og selvtsændige Teresina.” -Per Lundsgaard, XQ28

“… Jonathan Chmelensky was in absolute heroic dancing form as Gennaro this evening, in beautiful company with Holly Dorger’s graceful and confident Teresina.” -Per Lundsgaard, XQ28

April 2023

Gotta Dance 

“Enkelte dansere leverede dog den smittende vare mere end andre, f.eks. Ryan Tomash, Astrid Elboe og Holly Dorger, der alle smældede ud over scenekanten. I et enkelt stepnummer og i en herre pas de deux i anden akt, blev der pludselig en relation mellem de dansende, og de hævede sig op over mængden.” -Per Lundsgaard, XQ28

“However, some dancers delivered the infectious product more than others, ex. Ryan Tomash, Astrid Elbo and Holly Dorger, who all burst out over the edge of the stage. In a single tap number, and in a men’s pas de Deux in the second act, there was suddenly a relationship between the dancers, and they rose above the crowd.” -Per Lundsgaard, XQ28

“Særligt dansere som Jonathan Chmelensky og Holly Dorger accelererede inden for denne genre. De befandt sig begge tydeligvis godt i de kantede trin, karakterarbejdet og de mange tricks, som de fik lov at kaste sig ud i. Men også dansere som Ji Min Hong og Andreas Kaas bidrog til forestillingens succes. Hvor Chmelensky og Dorger kastede om sig med stjernestøv og power, havde Hong og Kaas en poesi over sig, der skabte kontraster og gav Gotta Dacne fine nuancer.” -Henriette Devantier, Ungt Teaterblood

“Especially dancers like Jonathan Chmelensky and Holly Dorger accelerated within this genre. They were both clearly comfortable with the angular steps, character work and the many tricks they were allowed to throw themselves into. But dancers like Ji Min Hong and Andreas Kaas also contributed to the performance’s success. Where Chmelensky and Dorger threw themselves around with stardust and power, Hong and Kaas had a poetry about them that created contrasts that gave Gotta Dance nice nuances.” –Henriette Devantier, Ungt Teaterblood

“Holly Dorger må heller ikke glemmes.  For der er nemlig brug for denne ekstra glød, så det ikke bare bliver pæn underholdning.” -Kulturkupeen, Ulla Strømberg

“Holly Dorger must not be forgotten either. Because this extra glow is needed so that the show isn’t just good entertainment.” –Kulturkupeen, Ulla Strømberg

 

April 2023

CphPost: 


To read: https://issuu.com/cphpost/docs/newspaper_22841e3b6446c1

March 2023

Gotta Dance Trailer: https://youtu.be/h2eUjoDtbVY

December 2022

First Look: https://www.youtube.com/watch?v=UBLrFJhKVkw

        
       New Christmas Show coming in 2023! Holly Dorger will play, Audrey alongside Alban Lendorf, Ask La Cour, Marcin Kupinski and other star dancers.

November 2022
Midsummer Night’s Dream

Dansk: “Holly Dorger længselsfulde Hermia synes inspireret af Jane Austens forsmåede frøkener, der pludselig kan lukke op for de indestængte følelser, når kærligheden endelig forbarmer sig over dem. Med Alexander Bozinoff som en betagende Lysander giver alle Hermias følelser i den grad god mening.” –CphCulture, Michael Søby

English: “Holly Dorger’s longing Hermia seems insired by Jane Austen’s scorned young ladies who can suddenly open up the pent-up feelings when love finally takes pity on them. With Alexander Bozinoff as a breathtaking Lysander, all of Hermia’s emotions make so much sense.”-CphCulture, Michael Søby

Setember 2022
Giselle

Photo Henrik Stenberg

Dansk: “Det er derfor helt tydeligt at Holly Dorger har taget rollen til sig og gjort alt for at gøre den sin egen. Det lykkedes for Holly Dorger at gøre den til en af de bedst dansede nogensinde på Kongens Nytorv. Uhyre præcis er hun i alle sine trin, delikate detaljer i spring og balancer, stærkest i spillet i anden akten, hun synes nærmest for frisk og psykisk stærk i første akten hvor man har lidt svært ved at føle at hun er svagelig af sind og krop. Men en yndefuld nydelse er hun i titelrollen… Jón Axel Fransson er Holly Dorger en smuk partner, og deres sidste scene er meget rørende og rammer i hjertet. ” –XQ28, Per Lundsgaard

English: “It is therefore quite clear that Holly Dorger has embraced the role and done everything to make it her own. Holly Dorger managed to make it one of the best dances ever at Kongens Nytorv. She is extremely precise in all of her steps, has delicate deatils in her jumps and balances, shown strongest in the second act of the ballet. She is almost too fresh and mentally strong in the first act where it is a little difficult to feel that she is weak in mind and body but she is a graceful delight in the title role… Jon Axel Fransson partners Holly Dorger beautifully and their final scene is very touching and hits the heart.” –XQ28, Per Lundsgaard

Dansk: “På denne premiereaften blev hovedrollerne som Giselle og Hertug Albrecht danset af solodanserne Holly Dorger og Jón Axel Fransson – et sikkert og oplagt valg. Begge dansere besidder et stærkt teknisk fundament, og begge er de dygtige til det dramatiske. Giselle stiller høje krav til danserne.

Holly Dorger beviste endnu engang, at hun mestrer dramatikkens kontraster. Hun fik det barnligt naive frem i Giselle, mens hun på nuanceret vis dansede en vanvidsscene, der viste os Giselles totale forfald i både fysisk og psykologisk forstand.” –Henriette Devantier, Ungt Teaterblod

English: “On this premiere evening, the main roles of Giselle and Hertug Albrecht were danced by Principal dancers Holly Dorger and Jon Axel Fransson- a safe and obvious choice. Both dancers possess a strong technical foundation, and both are skilled at the dramatic. Giselle makes high demands on the dancers.

Holly Dorger proved once again that she masters dramatic contrasts. She brought out the childlike naivete in Giselle, while she danced a scene of madness in a nuanced way that showed us Giselle’s total decay in both a physical and psychological sense.” –Henriette Devantier, Ungt Teaterblod

 

Dansk: Holly Dorger har også fat om den unge pige, og Dorgers sædvanlige perfektionisme udnyttes til fulde. Derfor er matchen med den ligeså perfektionistiske danser Jon Axel Fransson rigtigt set. Uden dette par og det smukt spillende kapel, havde det været en træls aften.

Holly Dorger er ved at blive en moden danser og behersker netop derfor de mange stemningsskift, som Giselle skal gennemleve – uden at glemme de smukkeste bevægelser og trin. Også vanvidsscenen med udslået hår får hun detaljeret med.” -Kulturkupeen, Ulla
Strømberg

English: “Holly Dorger also has a hold on the young girl, and Dorger’s usual perfectionism is used to the full. Therefore, the match with the equally perfectionist dancer, Jon Axel Fransson is right. Without this couple and beautifully playing orchestra, it would have been a dull evening.

Holly Dorger is becoming a mature dancer and precisely therefore masters the many mood changes that Giselle has to go through – without forgetting the most beautiful movements and steps. She also nails the mad scene in detail with her hair down.” -Kulturkupeen, Ulla Strømberg

Er du en Giselle eller en Albrecht? Ballet fra 1841 er som at være vidne til datingmarkedet i dag:

https://www.information.dk/kultur/2022/09/giselle-albrecht-ballet-1841-vaere-vidne-datingmarkedet-dag


Balletsæsonen åbner med en evig relevant klassiker:

https://kglteater.dk/om-os/presse/presserum?section=28111

 

August 2022

Equinox: No Man’s Land

Photo: Caroline Bittencourt

Review: https://seismograf.org/kortkritik/blaendende-femme?fbclid=IwAR04Sev9RIkiQ9vuPOEqnuT6YpdR7lDwvLmCisrj7PM8jKUkBCxaEjxIQ_w

July 2022

Official Announcement for a new up and coming film called, Prima Ballerina, where Holly Dorger will play the role of “Juliette Goddess”

        Holly Dorger is nominated as Best Dancer of the 21/22 Season by CphCulture. Results will be announced January 8th at 6pm CET.

June 2022

Giselle Press Photo.

Sommerballet.

May 2022
Don Quixote

English: “The young couple are danced with great bravura by Holly Dorger & Jonathan Chmelensky. They are both sublime dancers. Dorger with her angelic beauty and strong stage presence is particularly convincing as a youngster in love.” – Maria Dubin, Cph Post

Dansk: “Holly Dorger & Jonathan Chmelensky imponerer i en perlerække af solo- og pardanse.” – Morten Hede, Jyllands-Posten

English: “Holly Dorger & Jonathan Chmelensky impresses in a series of solos and dances together.” – Morten Hede, Jyllands-Posten

Dansk: “Aftenens helt store højdepunkt var Holly Dorger &Jonathan Chmelensky i rollerne som Kitri og Basil. Begge viste de et forførende overskud og havde koreografi og udtryk i deres hule hånd. Med overlegenhed legede de begge med de svære trin, der blev leveret med en stor x-factor! Det er tydeligt, at Chmelensky er en formidabel pas de deux partner, og i sit soloparti accelererede han i den sydlandske show of stemning. Dorger leverede en flot Kitri med alle de nuancer og facetter karakteren indebærer. Hun jonglerede med balancer, tempo samt vildere og vildere koreografi!” – Henriette Devantier, Ungt Teaterblod

English: “The big highlight of the evening was Holly Dorger & Jonathan Chmelensky in the roles of Kitri and Basil. Both showed a phenomenal level of presence and had the choreography and expression hands down. With superiority, they both played with the difficult steps that came with a big x-factor! It is clear that Chmelensky is a formidable pas de deux partner, and in his solo performance he accelerated in the Spanish flare. Dorger delivered a beautiful Kitri with all the nuances and facets the character entails. She juggled balances, and tempos with wilder and wilder choreography! ” – Henriette Devantier, Ungt Teaterblod

Dansk: “Holly Dorger danser Kitri med showgnist og blær. Hun har overskud til det hele. Teknisk formår hun at udføre alle trin i ballettens værste sværhedsklasse og hun holder balancen på en tå i en uendelighed. Hun drejer også urokkeligt de frygtede piskepiruetter, de såkaldte fouettes, mens hun storsmile-og hun holder endda op med at piske med det løftede ben, fordi det ben, hun drejer på, et stærkt nok til at dreje uden. Det er vildt.” – Anne Middelboe Christensen, Information

English: “Holly Dorger dances Kitri with show sparkle and charm. She has a wonderful presence for it all. Technically, she manages to perform every difficult step of the ballet in world class quality and she keeps her balance on one toe indefinitely. She also steadfastly turns the dreaded whipping pirouettes, the so-called fouettes, while she smiles — and she even stops whipping with the raised leg because the leg she is turning on is strong enough to turn without. It’s wild.” – Anne Middelboe Christensen, Information

Dansk: “Og samme kæmpe tak til solodansere, solister og corps de ballet anført af aftenens hovedpersoner, Holly Dorger og Jonathan Chmelensky. De dansede de ultrasvære partier sublimt. Tænk, at vi i lille Danmark kan stille en sådan forestilling på benen, og med den kvalitet.” – Jytte Lemkow, Humlebæk, Berlingske

English: “And the same huge thanks to the principal dancers, soloists and corps de ballet led by the evening’s main characters, Holly Dorger and Jonathan Chmelensky. They danced the ultra-difficult parts sublimely. Think that in little Denmark we can put on such a show with that quality. ” – Jytte Lemkow, Humlebæk, Berlingske

Dansk: Holly Dorger og Jonathan Chmelensky begiver sig ud på deres kærlighedseventyr ikke alene med funklende teknisk overskud, men med et garvet glimt i øjet… hun koket råflirter ved at give hans gramsehænder et stolt dask med viften.” – Monna Dithmer, Politiken

English: “Holly Dorger and Jonathan Chmelensky embark on their love adventure not only with sparkling technical surplus, but with glitter in their eyes… she coquettishly raw flirts by giving his hands a proper slap with the fan. ” – Monna Dithmer, Politiken

 

Dansk: “Holly Dorger og Jonathan Chmelensky danser det unge par Kitri og Basil med betydelig dygtighed og en vis rubust charme.” – CphCulture, Michael Søby

 

English: Holly Dorger and Jonathan Chmelensky dance the young couple Kitri and Basil with considerable skill and a certain robust charm.”– CphCulture, Michael Søby

March 2022
Juveler

Dansk: “Særligt solodanser Holly Dorger og solist Astrid Elbo ramte plet med rubinernes vildskab. De havde begge noget utæmmeligt over sig. Rubinerne understreges af et skarpt ”attack”, en sassy stil, og den er fyldt med akrobatisk spænding og overraskelse.”- Ungt Teaterblod, Henriette Devantier

English: ” Especially Principal Ballerina Holly Dorger and Soloist Astrid Elbo hit the spot with the rubies wildness. They both had something tame about them. The rubies are emphasized by a sharp “attack”, a sassy style and it is full or acrobatic excitement and surprise.” – Ungt Teaterblod, Henriette Devantier

Dansk: “Her lyste et par dansere op og gjorde aftenen mindeværdig: Jon Axel Fransson og Holly Dorger. De er begge suveræne dansere, lutter smil og glæde.” -Kulturkupeen, Ulla
Strømberg

English: ” A couple of dancers lit up and made the evening memorable: Jon Axel Fransson and Holly Dorger. They are both superb dancers, all smiles and joy.” -Kulturkupeen, Ulla Strømberg

Dansk: “…mens den sprælske og legende pas de deux blev udført med glimt i øjet af Holly Dorger og Jón Axel Fransson.” -XQ28, Per Lundsgaard

English: “… but the playful and iconic pas de deux was performed with a twinkle in their eyes by Holly Dorger and Jon Axel Fransson.” -XQ28, Per Lundsgaard

Dansk: “Jón Axel Fransson og Holly Dorger er begge fortræffelige solister og formår næsten at illudere som par i deres fine Pas de deux.” –CphCulture, Michael Søby

English: “Jon Axel and Holly Dorger are both excellent soloists and almost manage to imitate a real life couple in their fine Pas de Deux.” -CphCulture, Michael Søby

February 2022

January 2022
Et Folkesagn

Dansk: “Forestillingens antiheltinde bliver den troldefødte Miss Birthe. Ved premieren blev hun danset af Holly Dorger, der fortolkede den dominerende Birthe så hysterisk, at hendes troldebevægelser i benene nærmest blev et revynummer. Hun var groftkornet, men smittende munter- og fik sjovt nok tippet balancen i showet, så publikum blev mere vilde med hendes groteske troldefigur end med Hilda’s menneskekvinde.” –Information, Anne Middelboe Christensen

English: ” The show’s anti-heroine will be the troll-born Miss Birthe. At the premiere, she was danced by Holly Dorger, who interpreted the dominant Birthe so hysterically that her troll movements in her legs almost became a revue number. She was coarse-grained, but infectiously cheerful and funny enough that she was able to tip the balance in the show, so the audience went more crazy for her grotesque troll figure than with Hilda’s human woman.” –Information, Anne Middelboe Christensen

Dansk: “På premieredagen blev frøken Birthe danset af Holly Dorger iført stram sort frakke og korte støvler, og hold nu op hvor ser hun godt ud. Hun er fræk, dominerende og misforstået, denne Birthe. Ingen forstår, hvad der foregår i hendes sprælske krop. Hvordan kunne de også – disse borgerlige mennesker, der ikke har indset, at de har en stækket trold i deres midte? Holly Dorger favner Birthe. Hun har en fremragende teknik, og hun er sjov, når hendes iltre temperament løber af med hende. Hun mestrer de hundesvære trin, hvor hendes krop spasmer af det raseri, hun ikke kan tøjle. Samtidig har Dorger en sødme og charme, så man ikke kan lade være med at holde af hende.”- Kulturtid

English: “On the day of the premiere, Miss Birthe was danced by Holly Dorger wearing a tight black coat and short boots, and wow did she look good. She is naughty, dominant and misunderstood. No one understands what’s going on in her playful body. How could they too- these Bourgeois people who have not realized that they have a stung troll in their midst? Holly Dorger embraces Birthe. She has an excellent technique and she is funny when her fiery temper runs off with her. She masters the dog-hard steps, where her body spasms from the rage that she can not restrain. At the same time, Dorger has a sweetness and charm, so you can not help but like her.” – Kulturtid

Dansk: “Bjergpigens modsætning, Frøken Birthe, blev danset af solodanser Holly Dorger, der fik lov til at prøve kræfter med den kendte hystade. Hendes tolkning af rollen var hysterisk og sprællende i et spænd mellem komik og et iltert temperament, men hun formåede samtidig at vække sympati med den stakkels trold, der ikke kan finde sig til rette på herregården. Man får øjnene op for, hvor frygtelig ensom og alene hun er med sit troldesind, som hun ikke kan tøjle.” –Ungt Teaterblod, Henriette Devantier

English: “The mountain girl’s opposite, Miss Birthe, was danced by Principal dancer Holly Dorger, who was allowed to try her hand at the famous role. Her interpretation of the role was hysterical and sprawling in a tension between comedy and an angry temper, but at the same time she managed to arouse sympathy with the poor troll who can not find her way around the mansion. You open your eyes to how terribly lonely and alone she is with her witchcraft mind, which she can not restrain.” –Ungt Teaterblod, Henriette Devantier

Dansk: “Holly Dorger får skabt en frydefuld vild Frøken Birthe.” -XQ28, Per Lundsgaard

English: “Holly Dorger creates a joyful wild Miss Birthe.” -XQ28, Per Lundsgaard

Dansk: “Som Birthe leverer Holly Borger endnu engang en helstøbt figur med suveræne ben, men nok kmere moderne danset end Birthe plejer at fremstå. Nok skal fingre og hænder være som bjørnekløer, men også attituden ved de mange entreer har en moderne knejsen, som er ny, men helt ok.” -Kulturkupeen, Ulla Strømberg

English: “As Birthe, Holly Dorger once again delivers a solid figure with superb legs, but probably more modernly danced than Birthe usually appears. Sure, fingers and hands should be like bear claws, but also the attitude at the many entrances has a modern knuckle, which is new but perfectly ok.” -Kulturkupeen, Ulla Strømberg

 

November 2021
Nøddeknækkeren

Dansk: “Holly Dorger var en undersmuk dugdråbe.”- Kulturtid

English: ” Holly Dorger was a gorgeous dewdrop.” – Kulturtid

Dansk: “Et særligt skisma opleves ved danserinden Holly Dorger i rollen som Dugdråbe (i den berømte blomstervals). Her udfolder Balanchine sin neoklassiske stil for fuldt udtræk med dens allehånde skæve kropsvridninger og forstrakte bevægelser, der står i en så markant kontrast til balletkorpsets øvrige stramme klassiske dansestil…” -XQ28 Knud Arne Jurgensen

English: “A special schism is experienced by the dancer, Holly Dorger in the role of Dewdrop ( in the famous flower waltz). Here Balanchine unfolds her neoclassical style ot the fullest with its all encompassing crooked body twists and stretched movemets that stand in contras to the ballet corps other strict classical dance style…” -XQ28 Knud Arne Jurgensen

 

September 2021
Dans2Go

Dansk: “…Holly Dorger og Marcin Kupinski var super sikre i den krævende Pas de la Vestale.-XQ28, Per Lundsgaard

English: “…Holly Dorger and Marcin Kupinski were super confident in the demanding Pas de la Vestale.” -XQ28, Per Lundsgaard

May 2021
Mahler

Dansk: “…en koket Holly Dorger danner legende par med Tobias Praetorius.” – Vibeke Wern, Berlingske

English: …” a flirtatious Holly Dorger dances a playful pas with Tobias Praetorius.” – Vibeke Wern, Berlingske

Dansk: “…Holly Dorger og Tobias Praetorius dansede yndefulde pas de deuxer…” – XQ28, Per Lundsgaard

English: “…Holly Dorger and Tobias Praetorius danced a graceful pas de deux…” – XQ28, Per Lundsgaard

Dansk: “…Holly Dorger giver altid nærvær uanset hvem, der har formet deres trin.” – Kulturkupeen

English: “…Holly Dorger always provides presence no matter who has given her steps.” – Kulturkupeen

December 2020

Christmas Interview!

Click here: https://kglteater.dk/xtra/artikler/ballet/jeg-er-meget-taknemmelig-for-at-jeg-har-en-dansk-familie-at-holde-jul-med/

November 2020
Zakouski Pas de Deux

Dansk: “Holly Dorger kunne være en russik isdronning med hvid hud og lange hvid ben, som hun kontrollerer til fulde i lange passer- agtige bevægelser, der skaber en nærmest overmenneskelig arkitektonisk og meget æstetisk koreografi af en anden verden. Alt preller af pø de fine tætsiddende dragter med røde og lilla farver, og danserne er perfekte spejlinger af hinanden.” – Underviser og Kulturskribent,  Iben Maria Hammer

English: ” Holly Dorger could be a Russian Ice Queen with her white skin and long white legs which she fully controls in long fitting movements creating an almost superhuman architecture with the very aesthetic choreography of another world. Everything bounces off of the fine fine tight-fitting suits of red and purple colors, and the dancers are perfect reflections of each other.” — Underviser og Kulturskribent,  Iben Maria Hammer

Dansk: “Dernæst fulgte Zakouski af Peter Martins til musik af både Rakhmaninov, Stravinsky, Prokofiev og Tjajkovski, og denne pas de deux blev for mig aftenens lille lysende perle. Smukt og sikkert danset af Holly Dorger og Jonathan Chmelensky der begge formåede at få charmen og glæden til at gå i spænd med de svære trin og kombinationer.” – XQ28, Per Lundsgaard

English: “Next Zakouski followed by Peter Martins to music both by Rachmaninov, Stravinsky, Prokofiev and Tchaikovsky, and this pas de deux became for me tonight’s little shining pearl. Beautifully and safely danced by Holly Dorger and Jonathan Chmelensky who both managed to get the charm and joy to go hand in hand with the difficult steps and combinations.” –XQ28, Per Lundsgaard

Dansk: “Men igen upåklageligt danset af Holly Dorger og Jonathan Chmelensky.”- Kulturkupeen

English: ” But again impeccably danced by Holly Dorger and Jonathan Chmelensky.”-Kulturkupeen 

Dansk: “Værket blev danset af Holly Dorger og Jonathan Chmelensky, der legende fik publikum til at grine ved ballettens små kække detaljer.” – Henriette Devantier, Ungt Teaterblod

English: “The piece was danced by Holly Dorger and Jonathan Chmelensky, who playfully made the audience laugh at the ballet’s small, cheeky details.” – Henriette Devantier, Ungt Teaterblod

September 2020
Come Fly Away

Dansk:
      “Stjernen i dette show er fænomenale Holly Dorger, der smyger sig kælent og yderst fleksibelt mellem de mange bejlere, og skaber nogle af aftenens højdepunkter med Gregory Dean. Især deres powerplay til ’That’s Life’ er forrygende fræk, både cool og rå, og ligeså de hotte tangotrin til ’Let’s Face the Music and Dance’ – i øvrigt med sublimt sexet blæs fra orkestret.” –MagasinetKBH

English:
   “The star of this show is the phenomenal Holly Dorger who sneaks around affectionately and she is extremely flexibly between her many suitors, creating some of the evenings highlights with Gregory Dean. Especially their power play for, That’s Life,. It’s terribly naughty, both cool and raw, as well as their hot tango steps in, Let’s Face the Music and Dance- accompanied by sublimely sexy winds from the orchestra.” – MagasinetKBH

Dansk:
  “Holly Dorger er besnærende flot som en rødhåret, kraftfuld danserinde, godt fulgt på vej af Gregory Dean i sort, som en anden Mephisto.” –Kulturkupeen

English:
   “Holly Dorger is captivatingly beautiful as a red-haired, powerful dancer.  Well followed by her partner Gregory Dean in black like another Mephisto.” –Kulturkupeen 

Dansk:
   “Særligt svært var det at tage øjnene fra Holly Dorger og Gregory Dean i rollerne som Kate og Hank. De dansede sig gennem medgang og modgang i løbet af aftenen på natklubben, og specielt pas de deuxen til nummeret ”That’s Life” tog kegler. De afbilleder magtkampen mellem en dominerende mand, og en kvinde, der ikke vil føje ham. Det nærmer sig en psykisk slåskamp, som på kraftfuld vis formidles gennem ballettens udtryk.” –Ungt Teaterblod

English: 
    “It was especially difficult to take your eyes off of Holly Dorger and Gregory Dean in the roles of Kate and Hank. They danced through the couples emotional ups and downs during the evening at the nightclub, especially in the pas de deux, That’s Life. They depict the power struggle between a dominant man and a woman who will not follow him. It’s close to a mental battle, which is powerfully conveyed through the expression in the ballet.” –Ungt Teaterblod

Dansk:
   “Smukke Holly Dorger danser vampen Kate med rødt krøllet hår og beige glimmerkjole, der ikke overlader meget til fantasien. Hun danser op til Gregory Dean og spiller ham ud mod tre herrer, James Clark, Bryant Steenstra og Matteo Di Loreto. Hun giver den sexet gas på den gode made.” –Kulturtid

English: 
    ” Beautiful Holly Dorger dances the sexy Kate with red curly hair and a beige glitter dress that does not leave much to the imagination. She dances up to Gregory Dean and plays him off against three gentlemen; James Clark, Bryat Steenstra and Matteo Di Lorento. She gives off sexy power in the good way.” –Kulturtid

May 2020
  Principal Dancer’s current Quarantine Lifestyle and Mindset. Click Here.


March 2020

       “Holly Dances Her Way Into the Hearts of The People”- The International Paper.


Aexander Meinertz: Ballet Reviews & Essays
      “I’m an All In Dancer”

https://alexandermeinertz.dk/2020/04/04/holly-dorger-jeg-er-en-danser-der-gar-hele-vejen/?fbclid=IwAR1nAAv–B2XQkQKZhhlaWLKqRqJkcH6nzhbZ7BrmyAi203oI1dCJJQAcCg

January 2020
     Ballo Della Regina

Dansk:
   “
Smukt danner de kvindelige korpsdansere og solister formationer om ballettens centrale solopar, med soloballerinaen og hendes avancerede tåspidsdans som det absolutte midtpunkt, inklusive hop på tp.

På premiereholdet var Holly Dorger en strålende og velinstrueret soloballerina med Jonathan Chmelensky som en elegant springende partner.” –Vibeke Wern, (Berlingske)

English:
Beautiful, female dancers and soloists form formations about the ballet’s central solo pair, with the solo ballerina and her advanced poine work as the absolute centerpiece, including the hops on pointe.

On the premiere team, Holly Dorger was a brilliant and well-instructed solo ballerina with Jonathan Chmelensky as an elegant, jumping partner.” -Vibeke Wern, (Berlingske)

Dansk:
   “Der er rappe trin og svære kombinationer til både solister og korps – men Den Kongelige Ballet klarede det hele til topkarakter. Holly Dorger er henrivende og i absolut topform som solodamen, med Jonathan Chlemensky som den sikre og charmerende kavaler.” -XQ28, Per Lundsgaard

English:
    “There are quick steps and difficult combinations for both soloists and the corps – but the Royal Ballet managed it all to top marks. Holly Dorger is adorable and in absolute top form as the solo lady, with Jonathan Chlemensky as the safe and charming cavalryman.” –XQ28, Per Lundsgaard

Dansk:
   “Den Kongelige Ballet leverede en utrolig veludført ”Ballo de Regina”, både hvad angår soloparret, solistdamerne og korpset. Soloparret blev danset af Holly Dorger og Jonathan Chmelensky. Et klogt valg at vælge netop disse dansere. Den amerikansk trænede Holly Dorger har fået Balanchines trinsprog ind i kroppen gennem sin skoling hos School of American Ballet, og det var bestemt til at se denne aften. Sammen med Jonathan Chmelensky dansede hun med fuldt overskud og overbevisning.” – Henriette Devantier, Ungteaterblod

English:
   “The Royal Ballet delivered an incredibly well executed “Ballo de Regina”, both in terms of the solo couple, the soloists and the corps. The solo couple was danced by Holly Dorger and Jonathan Chmelensky. A wise choice to choose just these dancers. American-trained Holly Dorger has got Balanchine’s step language into her body through her schooling at the School of American Ballet, and it was a sight to see this evening. Together with Jonathan Chmelensky, she danced with full surplus and conviction.” – Henriette Devantier, Ungteaterblod

Dansk:
    “Til Verdis toner fra ”Don Carlos” danser hele det kvindelige korps plus en imponerende Jonathan Chmelensky. Han får følge af Holly Dorger, der vel er vores mest præcise ballerina for tiden. Alt synes perfekt hos hende, fra det store smil til de præcist placerede tåspidser. Her er aldrig slinger i dansen. Men musikken, med bl.a. tunge passager af messingblæsere, synes ikke så velegnet til Balanchines lette, lette trin. Jeg blev henført af hovedparret, men ikke af hele stemningen.” –Kulturkupeen

English:
   “To Verdi’s tones from “Don Carlos” the entire female corps dances plus an impressive Jonathan Chmelensky. He is followed by Holly Dorger, who is probably our most accurate ballerina of the time. Everything seems perfect to her, from the big smile to the precisely positioned toe tips. There is never a sling in the dance. The music, including heavy passages of brass blowers, does not seem well suited to Balanchine’s light, lightweight steps. I was attracted by the main couple, but not by the whole mood.” -Kulturkupeen

Dansk:
    “Jonathan Chmelensky er omgivet af hele 17 damer, og han spiller i den grad op til dem alle, men ikke mindst til Holly Dorger, der er hans partner. Chmelensky ejer scenen og fylder den ud i imponerende grad. De klæder hinanden i de to store tekniske partier. Holly Dorger er florlet og smilende, selv om store dele af hendes soli foregår på tå. Det kræver både styrke og stamina.” -Kulturtid

English:
    “Jonathan Chmelensky is surrounded by a total of 17 ladies, and he plays to that extent all but not least to Holly Dorger, who is his partner. Chmelensky owns the stage and fills it in impressively. They complement each other in the two major technical roles. Holly Dorger is flowing and smiling, despite large parts of her solos being on her toes. It requires both strength and stamina.” -Kulturtid

December 2019
     Nøddeknækkeren (The Nutcracker) Reviews

Dansk:
“Holly Dorger som flyvende Dugdråbe.” -Alexander Meinertz, Ballet Reviews & Essays

English:
  “Holly Dorger was a flying Dewdrop!” –Alexander Meinertz, Ballet Reviews & Essays

Dansk:
 “Holly Dorger er en skøn Sukkerfe.” -Per Lundsgaard, -XQ28

English:
 “Holly Dorger is a beautiful Sugar Plum Fariy.” -Per Lundsgaard. -XQ28

Dansk:
  “Den store grand pas de deux mellem Sukkerfeen og hendes kavaler blev danset af Holly Dorger og Marcin Kupinski. Det er russisk bravur om noget, og de var elegante som få, og Dorger har en sødme over sig, når hun dirigerer rundt med de små engle med sin magiske stav.” – Kulturtid

English:
  “The pas de deux is very Russian and was danced by Holly Dorger and Marcin Kupinski. They were extraordinarily elegant. Dorger had a sweet expression when she directs the small angels with her wand.” -Kulturtid

October 2019
    Birthday Article in Politiken newspaper.

August 2019

HUMMEL “Love Athlete Campaign”

August 2019

MBK A/S opens a new conference room dedicated to Holly.

July/August 2019

Ud & Se, DSB Magazine

Spring 2019

“Onstage Women.” Ballet Review Spring 2019: 82-85. Print. By: Ian Spencer Bell. http://www.ianspencerbell.com/

May 2019

The Edge of Movement | Gudrun Bojesen | TEDxOdense (Guest appearance with Holly Dorger)

January 2019

RAVN Video Released.
Sacrifice is a project by RAVN. We want to bring focus on the hard work there is behind all big achievements. You normally only see the glamour and prestige on the stage and as a spectator you do not think of what the stars has sacrificed to become the best at what they do. Prima Ballerina Holly Jean Dorger is the first to star in the Sacrifice series, where RAVN put focus on unique talents and achievements made by women all over the world… Ballerina – Holly Jean Dorger Fashion Designer – Katrine Ravn Concept – Lars Sørensen Cinematography / Post / Mix – Costis Mitsotakis Production Assistant – Brian Møller Larsen Riging / Safty – Matias Vela Garcia Production Consultant – Anyka Belén Camera Assistant – Ramón Dia Castel Assistant – Raul Ansón Assistant – Sergio Sanz

December 2018

Pointe Magazine December 2018/ January 2019

November 2018

Napoli Reviews

Dansk:

“Det var noget af et stjernecast, som Den Kongelige Ballet præsenterede til denne repremiere på Napoli. Hovedpartierne danses af Holly Dorger (Teresina) og Jonathan Chmelensky (Gennaro), og de er så teknisk dygtige dansere, at man føler sig blæst tilbage af deres tekniske overskud. Deres kemi blomstrede og voksede med forestillingen.” -Henriette Devantier (Ungt Teaterblod)

English:

“It was something of a star cast that the Royal Ballet presented to the re-premiere of Napoli. The main roles were danced by Holly Dorger (Teresina) and Jonathan Chmelensky (Gennaro), and they are so technically talented that you feel blown away by their abundance of technique. Their chemistry flourished and grew with the performance. “ -Henriette Devantier (Ungt Teaterblod)

Dansk:

“Holly Jean Dorger er en bedårende Teresina og Jonathan Chmelensky er en flot Gennaro. Sikre i trinene og udtryksfulde i spillet. ” – Per Lundsgaard (XQ28)

English:

“Holly Jean Dorger is an adorable Teresina and Jonathan Chmelensky is a beautiful Gennaro. They are secure in their steps and expressive in their performance.” Per Lundsgaard (XQ28)

November 2018

Dance Magazine: Christmas Wish List

October 2018

Ønskerkoncerten (Make A Wish Foundation Concert)

August 2018

Giselle Reviews

Dansk:

“Udover dekorationen er det en nærmest perfekt Giselle-aften. Holly Jean Dorger er en lynende skarp ballerina, men her får hun også lov til at vise en rørende sårbarhed som klæder hende. Hendes tilgivelse af Albrecht i anden akt er hjerteskærende smuk.” – Per Lundsgaard (XQ28)

English:

“Other than the decoration, it’s a perfect Giselle evening. Holly Jean Dorger is a lightning sharp ballerina, but here she also receives the opportunity to show a touching vulnerability that dresses her. Her forgiveness of Albrecht in the second act is heartbreaking beautiful.” – Per Lundsgaard (XQ28)

Dansk:

“Legemliggørelsen af den smukke ballet leverer Giselle (Holly Jean Dorger) og Albrecht (Jonathan Chmelensky) til gengæld hele vejen igennem anden akt. Med overmenneskelig ynde og bedårende samspil sværmer de på skift og sammen henover dansegulvet.” – Kulturtid

English:

“The embodiment of the beautiful ballet, Giselle (Holly Jean Dorger) and Albrecht (Jonathan Chmelensky),  supplies all the way through second act. With superhuman grace and adorable interactions they swim in turn and together over the dance floor.” -Kulturtid

Dansk:

“Holly Jean Dorger viser siggarneret med uskyld straks ved sin entre og en nervøs tilgang til Albrecht. Kan hun nu stole på ham?! Hun spiller ganske sårbar – med overbevisning – og rammes af stor smerte på grund af Albrechts forsikring om, at hun var den eneste ene.
Giselle er færdig. Nede hos wilierne er hun nærmest udslettet. Hun fremstår som en levende død. Også denne side af sagen formår Holly Jean Dorger at signalere ekstremt og hunflettende – ikke mindst fordi hendes lidt svage udstråling passer godt til helvedets rytme.” – Svend Klarskov (Frederiksborg Amts Avis)

English:

Holly Jean Dorger immediately appears complete with innocence in her entrance and she gives a nervous approach to Albrecht. Can she trust him now?! She plays quite vulnerable – with conviction – and that she is suffering from severe pain because of Albrecht’s assurance that she is the only one.
Giselle is done. She is almost wiped out with the willies. She appears as a living death. In this part of the story, Holly Jean Dorger is able to gesture strongly and thoroughly – not least because her slightly weak radiance fits well with the rhythm of the hell.” -Sven Klarskov (Frederiksborg Amts Avis)

Dansk:

“At se Holly Jean Dorger bevæge sig fra sprudlende og uskyldig ungmø til dæmonisk nymfe i et næsten skizofrenisk udbrud er en fryd, og man kan ikke andet end at sidde og måbe!” – Clara Lindstrøm Gleerup

English:

Seeing Holly Jean Dorger go from bubbly and innocent youth to demonic nymph in an almost schizophrenic eruption is a delight, nothing but to watch and be captured!” – Clara Lindstrøm Gleerup 

May 2018:

Featured in June/July Pointe Magazine

May 2018:

Etoile Ballet Gala Performance Review in Riga, Latvia:
Harlequinade Pas De Deux & Raymonda Pas de Deux

“Such beauty! With her dancing Holly Dorger proves how beautiful and enthralling classical ballet can be. Her openness and pure joy of dance touches the soul. ” -Kas par skaistumu!

May 2018:

Etudes Reviews

Dansk:

“Aftenens finale var Harald Landers Etudes der aldrig bliver trættende at se på hvis den er danset godt. Denne aften var vi i sikre hænder hos Holly Jean Dorger som den skønneste ballerina omgivet af Andreas Kaas og Jón Axel Fransson som noble soloherrer. Hvor solisterne var i skudsikker stil… -Per Lundsgaard, (XQ28)

English:

“The final ballet of the evening was Harald Lander Etudes, which never gets tiring to look at if it’s danced well. This evening we were in safe hands with Holly Jean Dorger as the most beautiful ballerina surrounded by Andreas Kaas and Jon Axel Fransson as noble soloists. The soloists were in bulletproof style…” -Per Lundsgaard, (XQ28)

Dansk:

“Holly Jean Dorger er en smuk, sikker og stilfuld ballerina.” -Vibeke Wern, (Berlingske)

English:

“Holly Jean Dorger is a beautiful, secure and stylish ballerina.” -Vibeke Wern, (Berlingske)

Dansk:

“I rollen som ballerinaen dansede Holly Jean Dorger med fin blødhed i armene, selvom hun type ellers ikke er indlysende til det parti. Men trinorgiets festfyrværkeri blev skudt flot til vejrs.” -Majbrit Hjelmsbo

English:

“In the role of the ballerina, Holly Jean Dorger danced with a lovely softness in her arms, although she isn’t the obvious type to that part (sylph section).  But throughout all the steps were beautifully shot fireworks. ” -Majbrit Hjelmsbo

 

March 2018:

On the Cover of the, Boston Globe Magazine.

February 2018

Swan Lake Reviews:

Holly Dorger and Jonathan Chmelensky in Swan Lake, 2018

 

 

 

 

Dansk:

“Holly Dorger har en dejlig udstråling, men der er konstant et sørgmodigt skær over hende, hvilket er en glimrende indgangsvinkel til rollen som Odette. Hun udtrykker lidelse allerede fra sin entre, og hvad kan hun andet med en diktator som Von Rothbart over sig. Hendes dans afleveres delikat og gribende – indstøbt i perfektion. Og således holdes skansen hele vejen igennem. I scenen med Dronningens fest har Dorger listighed i sin optræden som Odile, men det er selvfølgelig Von Rothbart, der som “dukkefører” styrer mundvigene. Og tilbage ved søen fremstår hun uninspireret, ynkelig og bleg. Dorger skildrer dødens indtog i Odette på fortræffelig vis. Forførende!” -Af Svend Klarskov (Frederiksborg Amts Avis)

English:

“Holly Dorger has a wonderful radiance about her but there is always a sad mood over her, which is an excellent approach to the role of Odette. She expresses suffering already from her first entrance which comes from her dictator Von Rothbart. Her dance is delivered delicately and gripping – embodied in perfection. And thus, Dorger kept it all the way through the show. On the stage in the Queen’s party scene, Dorger is articulate in her performance as Odile, but of course Von Rothbart, who acts as a “doll master”, controls the strings. By the lake she appears uninspired, pitiful and pale. Dorger depicts Odette’s death’s in an excellent way. Seductive! -Af Svend Klarskov (Frederiksborg Amts Avis)

Dansk:

“Det er næsten flyvende magisk når Holly Jean Dorger står der alene på den store scene i Operaen og danser sin første solo i Svanesøen. Magi er der også når hun møder sin prins, den smukke, elegante og noble Jonathan Chmelensky. Man kan tydeligt mærke spændingen mellem dem nede i salen. Gnistrer slår det også i den fyrige pas de deux i anden akt, hvor Holly Jean Dorger forvandler sig fran den uskyldige hvide svane Odette til den forførende sorte svane Odile. Sjældent har jeg se så sikre og stærke fouette pirouetter som Holly Jean Dorger – og sikke balancer! ” Af Per Lundsgaard (XQ28)

English:

“It’s almost flying magic when Holly Jean Dorger stands alone on the big stage in the Opera and dances her first solo in Swan Lake. Magic is also there when she meets her prince, the beautiful, elegant and noble Jonathan Chmelensky. You can clearly notice the thrill between them in the theater. Sparks also hit the flour when they dance the pas de deux in the second act act where Holly Jean Dorger transforms herself from the innocent white swan Odette to the seductive black swan of Odile. Rarely I have seen so safe and strong fouette pirouettes like Holly Jean Dorger – and what balances! “- Per Lundsgaard (XQ28)

Dansk:

“I lørdags til repremieren dansede Holly Jean DorgerOdette/Odile, den hvide og sorte svaneprinsesse. Det gjorde hun suverænt. Aftens glæde. Her uden smil som den hvide svane, men med lidt provokation som sorte Odile. Trinene derimod sad, hvor de skulle.” -Ulla Strømberg (Kulturkupeen)

English:

“On Saturday for the re-premiere Holly Dorger danced the role of Odette / Odile, the white and black swan princess. She did so well. The evening’s joy. The cursed white swan without a smile and with a little provocation as the black Odile. The steps were where they should be.” -Ulla Strømberg (Kulturkupeen) 

January 2018

Ravn, Poster Released:

January 2018

Make A Wish Foundation Press Release https://www.makeawish.dk/pressemeddelelse/

Dansk:

Solodanser Holly Dorger er ny ambassadør for Make-A-Wish Danmark

Det er med stor glæde og stolthed at vi kan præsentere Solodanser Holly Jean Dorger fra Det Kongelige Teater som ny ambassadør for Make-A-Wish Danmark. Holly Dorger har danset for Den Kongelige Ballet siden 2008 og blev udnævnt som Solist i 2013 og forfremmet til Solodanser i 2016.

Holly er oprindeligt fra USA, men har boet i Danmark siden 2008, og blev i 2016 tildelt ”Ridder af Dannebrogordenen” af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.
Holly udtaler:
”Jeg er meget beæret over at være ambassadør for Make-A-Wish Danmark. Jeg er selv en stor drømmer, og er overbevist om, hvilken stor indflydelse et ønske kan have på et barn. Jeg vil give tilbage på enhver måde jeg kan – fra at optræde og at øge opmærksomheden, til at hjælpe et barn, der drømmer om at være en ballerina. Lad os sprede lykke til dem i desperat behov for et smil og et knus! “
Holly vil sammen med Make-A-Wish Ønskefondens øvrige ambassadører, herunder Rasmus Seebach, Basim, Alexa Bruun Rasmussen, Hospitalsklovnen Stella m.fl. deltage i arbejdet med at glæde de børn og unge der lever med en livstruende sygdom.Læs mere om Holly Dorger på hendes hjemmeside: www.hollydorger.com
For yderligere information kontakt Pressetalsmand Lars Høngaard på 20 22 54 94, se mere på www.onskefonden.dk

English:

Principal dancer Holly Dorger is the new ambassador for Make-A-Wish Denmark

It is with great joy and pride that we can present Principal dancer Holly Jean Dorger from The Royal Theater as our new ambassador for Make-A-Wish Denmark. Holly Dorger has been dancing for The Royal Danish Ballet since 2008 and was promoted to soloist in 2013 and promoted to Principal Dancer in 2016.

Holly is originally from the United States, but has lived in Denmark since 2008, and was awarded in 2016 “Knight of the Dannebrogord” by Her Majesty Queen Margrethe II. Holly says:

    “I am very honored to be an ambassador for Make-A-Wish Denmark. I myself am a big dreamer and am convinced of the great influence a wish may have on a child. I will give back in every way I can – from dancing to raising awareness – to help a child who dreams of being a ballerina. Let’s spread happiness to those in desperate need of a smile and a hug!


Holly will together with the Make-A-Wish Desire Fund’s other ambassadors, including Rasmus Seebach, Basim, Alexa Bruun Rasmussen, Stella’s Hospital Clown, etc. participate in the work of rejoicing the children and adolescents living with a life-threatening illness.
Read more about Holly Dorger on her website: www.hollydorger.com
For further information, please contact Press Speaker Lars Høngaard at +45 20 22 54 94, see more at www.onskefonden.dk

January 2018

Featured in the, Metro Detroit Wedding Magazine.

http://www.detroitwed.com/pas-des-deux/

December 2017

Nutcracker Reviews

Dansk:

“Solodanser Holly Jean Dorger i rollen som sukkerfeen var majestætisk, karismatisk og sikker. Sukkerfeen er dronningen i det magiske univers, som Marie og prinsen kommer til. Holly Jean Dorger formår at tage publikum i hånden og føre os sikkert til hendes fortolkning af den smukke sukkerfe. Hun er alt det, som alle små ballerinapiger drømmer om at være! Og jeg ved, at Holly Jean Dorger fik opfyldt en barnedrøm med netop denne rolle på cv’et.” – Af Henriette Devantier (Ung Teaterblod)

English:

“Principal dancer Holly Jean Dorger in the role of the Sugar Plum Fairy was majestic, charismatic and confident. The Sugar Plum is the queen of the magical universe that Marie and the prince arrive to. Holly Jean Dorger is able to take the audience in hand and lead us safely in her interpretation of the beautiful candy land. She is all that all little ballerina girls dream of being! And I know that Holly Jean Dorger achieved a particular childhood dream of her own in this role now on her cv. “ – By Henriette Devantier (Ung Teaterblod)

Dansk:

“Holly Jean Dorger er nok den bedst dansende Dugdråbe i Blomstervalsen jeg længe har set. Sikke balancer og sikken sikkerhed.” Af Per Lundsgaard (XQ28)

English:

“Holly Jean Dorger is the best dancing dewdrop in the flower roll I have seen in a long time. What balances and confident safety.” -Per Lundsgaard (XQ28)

December 2017

Årets Divaer

http://xq28.dk/Nyheder/9734/Aaretsdivaer

English:

Top 5 Diva Performance’s on stage.

Holly Jean Dorger
The Royal Ballet’s most secure ballerina is always a pleasure on the stage. No matter if she is in a sexy dark wig in Nikolaj Hübbes Weimar ballet – or graceful and sparkling dewdrop in Balanchine’s Nutcracker. Virtuous and beautiful – all you can ask for in a ballerina.

July 2017

Featured in, BilledBladet, for her Wedding to Brian Møller Larsen.

June 2017

New NYC Dance Project Photos Released

 

 

 

 

April 2017

Jewels (Diamonds) Reviews

Dansk:

“Sidste del er juvelen over dem alle: Diamanter. Holly Jean Dorger og Gregory Dean er hovedparret, og de er alt, hvad man kunne ønske sig. Både i deres mange soli og i de ekvilibristiske pas de deuxer, er der ingen vaklen. Det er præcist, sikkert og bedårende smukt danset.” Per Lundsgaard (XQ28)

English:

“The last part is the jewel over them all: Diamonds. Holly Jean Dorger and Gregory Dean are the main couple and they are all you could wish for. Both in their many solo’s and in the equilibrium in their pas de deux, there is no vague movement. It is precise, safe and adorably beautifully danced. “Per Lundsgaard (XQ28)

Dansk:

“Til Tjajkovskijs musik serveres der imponerende spring og piruetter samt en glødende pas de deux med Holly Jean Dorger og Gregory Dean. Som Odette i Svanesøen dåner Holly Jean Dorger i sin partners arme, og sammen skaber de to dansere en lille, koncentreret kærlighedshistorie, der med sin dirrende nerve er mere en blot nydelsesfuld flugt ind i skønheden. Holly Jean Dorger og Gregory Deans gribende fortolkning af Balanchines pas de deux fortæller om hengivelsens kraft – og skrøbeligheden deri. Det er en ganske alvorlig og kompleks sag og “ei blot til lyst”.” -fyraften

English:

With Tchaikovsky music, impressive jumping and piruettes are served as well as a glowing pas de deux by Holly Jean Dorger and Gregory Dean. Like Odette in Swan Lake, Holly Jean Dorger drapes into her partner’s arms, and together the two dancers create a small, concentrated love story that with its dazzling nerve is more a mere enjoyable escape into beauty. Holly Jean Dorger and Gregory Dean’s gripping interpretation of Balanchine’s pas de deux talks about the power of devotion – and fragility therein. It’s a rather serious and complex matter and “just a matter of desire”. -fyraften

Dansk:

“Et højdepunkt i »Diamanter« er den store langsomme og krævende pas de deux, som til premieren blev danset følsomt, smukt og sikkert af Holly Jean Dorger og Gregory Dean.” -Vibeke Wern (Berlingske)

English:

“A highlight of ‘Diamonds’ is the big slow and demanding pas de deux which was dazzling, beautifully and confidently danced by Holly Jean Dorger and Gregory Dean.” – Vibeke Wern (Berlingske)

Dansk:

“De mange kompetente dansere i diamantklæder, hvidt og funklende, bringer niveauet op i mesterklassen. Specielt den langsomme og elegante pas de deux med Holly Jean Dorger og Gregory Dean viser kompagniets høje.” –  Af Lars Vestergaard

English:

“The many competent dancers in diamond clothes, white and sparkling, bring the level up in the championship class. Especially the slow and elegant pas de deux danced by Holly Jean Dorger and Gregory Dean shows the company’s highest level.” -Lars Vestergaard

March 2017

Ballet De Luxe Review

Dansk:

“Men højdepunktet i anden del er Balanchines lille raffinerede bravurballet »Tjaikovskij pas de deux« fra 1960 til musik, som Tjaikovskij oprindeligt komponerede til »Svanesøen«. Her er Holly Jean Dorger og Alban Lendorf et yderst elegant og sikkert par i den opfindsomme og ækvilibristiske koreografi. Fjerlet svæver hun i luften og springer lige i favnen på ham, og han fascinerer med sine lette spring og batteringer.” Vibeke Wern (Berlingske)

English:

But the highlight of the second part of the show is Balanchine’s little refined bravura ballet “Tjaikovskij pas de deux” from 1960 to music that Tchaikovsky originally composed for “Swan Lake”. Here, Holly Jean Dorger and Alban Lendorf are an extremely elegant and safe couple in the inventive and equilibrium choreography. She is floating high in the air and jumping into his arms, fascinating with his easy jumps and strength.” – Vibeke Wern (Berlingske)